Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2014

patrycja-czapla-12
“(…) miał być, (…) opiekować się jej komputerem, zauważać nowe buty lub nowy kolor lakieru na paznokciach, kupować dla niej książki, przypominać, żeby zadzwoniła do ojca i całować jej szyję.”
— -Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromUndomiel Undomiel viaSukkie Sukkie
patrycja-czapla-12
A ludzie? Nie wierzą w miłość, wierzą w romantyczne filmy.  A przy zetknięciu z prawdą często opadają minki.
— Sulin "Zanim spali nas"
Reposted fromcollarbones collarbones
patrycja-czapla-12
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacollarbones collarbones
3056 6d4b
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaSukkie Sukkie
patrycja-czapla-12
(…) bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „Oooo!”
— Jack Kerouac
Reposted fromcollarbones collarbones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl